Не можу встановити wordpress на nginx+php-cgi

Avatar

Від zztop 02-05-2012 10:28:24

Guest

Доброго дня. Я новачок і хочу  навчитися створювати сайти. Вирішив почати з wordpress 🙂 на Windows. Встановив mysql (ver.5.5.23), php (ver.5.4.1), nginx (ver.1.2.0). Допоможіть налаштувати nginx.conf  (можливо php.ini?) для коректної роботи wordpress. В переглядачі (це Firefox 12) виконується тільки перший скрипт, той що я вкажу в параметрі index блоку location, надалі, перехід на інше посилання не відбувається. Firefox показує сторінку з написом "No input file specified. ". Наскільки я розумію, новий скрипт не знаходиться. В принципі це мінімально змінений nginx.conf.

#user nobody;
worker_processes 1;

#error_log logs/error.log;
#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;

#pid    logs/nginx.pid;


events {
  worker_connections 1024;
}


http {
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;

  #log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
  #         '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
  #         '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  #access_log logs/access.log main;

  sendfile    on;
  #tcp_nopush   on;

  #keepalive_timeout 0;
  keepalive_timeout 65;

  #gzip on;
	

  server {
    listen    80;
    server_name localhost;

    #charset koi8-r;
    #access_log logs/host.access.log main;

    location / {
	  root	../wordpress;
      index index.html index.htm index.php;
    }

    #error_page 404       /404.html;

    # redirect server error pages to the static page /50x.html
    #
    error_page  500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
      root  html;
    }

    # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
    #
    #location ~ \.php$ {
    #  proxy_pass  http://127.0.0.1;
    #}

    # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000

    location ~ \.php$ {
      root      ../wordpress;
      fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /scripts$fastcgi_script_name;
      include    fastcgi_params;
    }    # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
    # concurs with nginx's one
    #
    #location ~ /\.ht {
    #  deny all;
    #}
  }


  # another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
  #
  #server {
  #  listen    8000;
  #  listen    somename:8080;
  #  server_name somename alias another.alias;

  #  location / {
  #    root  html;
  #    index index.html index.htm;
  #  }
  #}


  # HTTPS server
  #
  #server {
  #  listen    443;
  #  server_name localhost;

  #  ssl         on;
  #  ssl_certificate   cert.pem;
  #  ssl_certificate_key cert.key;

  #  ssl_session_timeout 5m;

  #  ssl_protocols SSLv2 SSLv3 TLSv1;
  #  ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
  #  ssl_prefer_server_ciphers  on;

  #  location / {
  #    root  html;
  #    index index.html index.htm;
  #  }
  #}

}

Мої папки: C:\Soft\mysql  C:\Soft\php  C:\Soft\nginx  C:\Soft\wordpress
Мені навіть вдалося завершити інсталювання wordpress за 5 хвилин 🙂 вказавши:  root  ../wordpress/wp-admin;   і    index  install.php;

Avatar

Від mr.psiho 02-05-2012 17:47:10

Сусід · 160 повідомлень

Якщо чесно, то я не дуже розуміюсь у налаштуваннях ngnix. У apache розуміюсь трохи, а у нгнікс - ні. Може адмін вам підкаже.

Але у мене запитання - а чому б не встановити Denwer і не паритись з налаштуванням веб сервера? Тим більше, що ви новачок і хочете навчитись створювати сайти, а не адмініструвати сервера. А от з Денвером проблем встановити ВП не буде ніяких.


Сайти на WordPress будь якого рівня складності. Сайти на LiveStreet будь якого рівня складності. А ще ми любимо корів)) Звертайтесь. ;)

Avatar

Від AzzePis 02-05-2012 19:53:12

Administrator · 1,003 повідомлень
mr.psiho wrote

Якщо чесно, то я не дуже розуміюсь у налаштуваннях ngnix. У apache розуміюсь трохи, а у нгнікс - ні. Може адмін вам підкаже.

Але у мене запитання - а чому б не встановити Denwer і не паритись з налаштуванням веб сервера? Тим більше, що ви новачок і хочете навчитись створювати сайти, а не адмініструвати сервера. А от з Денвером проблем встановити ВП не буде ніяких.

повністю підтримую ідею з Denwer або  http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html (щодо останнього, ось І відеоурок українською http://maque.org.ua/wordpress/?p=4188)...

по нгинкс - взагалі, на просторах вебу багато мануалів, наприклад, http://frac.name/?p=298


Український хостинг для WordPress | Шаблони та плагіни для WordPress українською
Тут можна купити домен за найкращою ціною

Avatar

Від zztop 03-05-2012 20:31:15

Guest

Дякую за підказки. Буду дивитися.

Avatar

Від zztop 05-05-2012 02:36:39

Guest

Таки зробив на nginx 🙂
Ось nginx.conf:

worker_processes 1;
events {
  worker_connections 1024;
}
http {
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;
  sendfile    on;
  keepalive_timeout 65;
  server {
    listen    80;
    server_name localhost;
	root	C:/Soft/wordpress;
    location / {
			index index.php;
			try_files $uri $uri/ /index.php;
    }
    location ~ \.php$ {
      fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME C:/Soft/wordpress$fastcgi_script_name;
      include    fastcgi_params;
    }
  }
}

Помилкою було інсталювання wordpress через конфігураційний файл nginx. Треба інсталювати через адресну строку переглядача.  В моєму випадку localhost/wp-admin/install.php

Avatar

Від nikko 21-03-2013 14:17:38

Новенький · 3 повідомлень

Усім привіт!
Чи стикався хтось з вас, при встановленні wordpress, з тим що процес встановлення закінчується неправильно? Встановлення відбувається на флешку. На локальнийдиск комп'ютера все нормально встановилося.
Пробував на Денвер як з РНР5.2, так і 5.3. WordPress 3.5.1.
Після створення бази даних, редагуваання wp-config.php з переглядача заходжу на новостворений сайт, до цього моменту все стандартно. Вводжу логін, назву бази даних, пароль користувача (якщо вірно розумію, у випадку невірного вказання цих даних, я побачу повідомлення про неможливість доступу до бази даних), тисну "Інсталювати". Після цього деякий час відбувається процесінг, відкривається нова сторінка, на якій лишень банер з логотипом WordPress і все. Ніякого вітання з завершенням встановлення. Чекати можна скільки завгодно нічого не зміниться. Найгірше те, що в мене одного така проблема, або я розучився користуватися пошуком.
Також пробував XAMPP Portable Web Server з тим самим результатом.
Підкажіть щось, будь-ласка!
----------------------
Наразі, в мене вийшло запустити на Денвері (що встановлений на флешці) сайт на wordpress, шляхом перенесення бази даних та самих файлів із створенного раніше на денвері, тільки на жорсткому дискові. Вже хоч щось, але ж раніше встановлював одразу на флешку (довго мучався і не записав, як це вдалося). Справа принципу вже...

Avatar

Від mr.psiho 22-03-2013 11:39:58

Сусід · 160 повідомлень

Ніколи не інсталював на флешку. Не було потреби. Тому не в курсі.


Сайти на WordPress будь якого рівня складності. Сайти на LiveStreet будь якого рівня складності. А ще ми любимо корів)) Звертайтесь. ;)

Avatar

Від AzzePis 22-03-2013 13:17:32

Administrator · 1,003 повідомлень
mr.psiho wrote

Ніколи не інсталював на флешку. Не було потреби. Тому не в курсі.

+100


Український хостинг для WordPress | Шаблони та плагіни для WordPress українською
Тут можна купити домен за найкращою ціною

Avatar

Від nikko 22-03-2013 18:08:56

Новенький · 3 повідомлень
mr.psiho wrote

Ніколи не інсталював на флешку. Не було потреби. Тому не в курсі.

На мій погляд це зручно. Щоб не залежати від хостингу, наявності інтернету та комп'ютеру із встановленим на ньому веб-сервером. Все на флешці, підійде будь-який комп.

Avatar

Від mr.psiho 22-03-2013 20:20:45

Сусід · 160 повідомлень
nikko wrote

На мій погляд це зручно. Щоб не залежати від хостингу, наявності інтернету та комп'ютеру із встановленим на ньому веб-сервером. Все на флешці, підійде будь-який комп.

Так а для чого мені носити копію сайту? У мене їх близько 50, локальних копій. Всі всерівно не зможу носити. Та й потреби немає - якщо я не біля компа, то відпочиваю і насолоджуюсь. Це теж треба вміти. 😉


Сайти на WordPress будь якого рівня складності. Сайти на LiveStreet будь якого рівня складності. А ще ми любимо корів)) Звертайтесь. ;)